Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Prsa

Směřujte přesně k cíli

vynikající výsledky léčby

Jednoznačné výhody protonové léčby

Protonová radioterapie u rakoviny prsu má jednoznačnou výhodu u nádorů, které se nacházejí v levém prsu, protože nejlépe splňuje požadavek na snížení dávky na srdce, věnčité tepny, plíce a druhostranný prs. Protonová terapie umožňuje snížení celkové dávky záření na okolní zdravé tkáně, tím se riziko vývoje druhotných nádorů snižuje na nejnižší možnou mez. Tato léčebná metoda je vhodná také u pacientek/pacientů po předchozí radiační léčbě druhostranného prsu a je doporučována rovněž u pacientek/pacientů s přidruženým srdečním onemocněním. Protonová léčba dokáže minimalizovat vedlejší účinky a to jak časné tak i ty pozdní.

Přínosy a účinnost při léčbě rakoviny prsu

Chrání zdravé orgány:
Protonová léčba šetří srdce, plíce, míchu a druhý prs a snižuje tak riziko vzniku infarktu, srdečních problémů nebo riziko rozvoje plicní fibrózy.

Možnost druhého ozáření:
Protonová léčba dává šanci i v případě druhého ozáření, které často nebývá možné vzhledem k vysokému nebezpečí poškození životně důležitých orgánů a tkání.

Snižuje pozdní toxicitu:
Protonová léčba výrazně snižuje pozdní toxicitu a minimalizuje vznik kardiotoxicity (poškození srdce) a pneumotoxicity (poškození plic).

Moderní technologie tužkového svazku

Protonová radioterapie se provádí moderní technikou Pencil beam scanning (zkratka PBS), což je skenování tužkovým svazkem, která díky přesnosti zacílení záření umožňuje shora uvedené výhody. Ozařování touto technikou vyžaduje opakované zajištění stejné polohy pacientky, tedy i cílové oblasti, při každém ozáření. Dosažení stejné polohy pacientky je umožněno díky metodě hlubokého nádechu. Jedná se o systém řízeného dýchání, tzv. Dyn´R.

Metoda řízného nádechu

Podstatou metody je kontrola nádechu a výdechu. Pacientka musí zvládnout zadržení dechu přibližně na 20-30 sekund. Při zadržení dechu se zvyšuje přesnost ozáření díky nepřítomnosti dýchacích pohybů. Ozařování je spuštěno pouze ve fázi hlubokého nádechu. Poloha při ozařování je navíc nezávisle kontrolována systémem dvou kamer, který snímá povrch těla pacientky. Kombinace dvou technologií - řízeného dýchání a průběžná kontrola povrchu těla pacientky, zajišťuje vysoce přesné ozáření cílové oblasti a zároveň umožňuje minimalizaci ozáření zdravých okolních tkání.

Přesnost protonového paprsku

V porovnání s běžným fotonovým ozařováním je protonová léčba šetrnější. Protonový paprsek dokáže s velkou přesností nasměrovat svoji energii přímo do cílové oblasti, přičemž jeho dráha se zde zastaví a nepokračuje dále lidským tělem. Výrazně tak snižuje zatížení a dopad na zdravé tkáně a orgány před a za ozařovanou oblastí a podstatně minimalizuje riziko vzniku vedlejších nežádoucích účinků. Běžněji používaný fotonový paprsek ale předává značnou část své energie před i za ozařovanou oblastí a zatěžuje tak okolní zdravé tkáně a orgány, kde není záření žádoucí.

Bezpečné dávky záření

V léčbě nádorových onemocnění ozařováním byly pro lepší ochranu pacienta stanoveny tzv. limitní dávky na zdravé tkáně a orgány v okolí ozařované oblasti. Limitní dávky ale neznamenají, že to jsou bezpečné dávky. Jsou to dávky, které nedestruují tkáň jako takovou, ale stále představují velkou zátěž na zdravé okolí ozařované oblasti a zvyšují riziko vzniku pozdních nežádoucích účinků. Riziko roste s časem, čím delší je doba přežití pacienta, tím se úměrně zvyšuje pravděpodobnost vzniku komplikací. V případě protonové léčby je možné minimalizovat tato rizika.

Nižší ozáření srdce

Protonová radioterapie je jednoznačně šetrnější v porovnání s radioterapií fotonovou a poskytuje významně šetrnější ozáření pacientky s rakovinou prsu. Dnešní moderní technologií lze dodržet, aby ozáření srdce střední dávkou nepřesáhlo dávku 2 Gy (Gy – Gray je jednotky záření) při ozařování karcinomu prsu, a to podle posledních doporučení ESTRO 2018. Protonová léčba umožňuje daleko šetrnější ozáření srdce, než je doporučený limit, průměrná dávka na srdce je 0,1-0,3 Gy. V následujících letech po ozařování tak má pacient vyšší šanci, že se u něj neprojeví srdeční selhání, arytmie nebo srdeční infarkt.

Světově potvrzená metoda léčby

Ve světě je protonová léčba využívána, protože snižuje zatížení důležitých orgánů, ale zároveň dokáže přesně zasáhnout oblast nádoru, resp. cílové oblasti. Studie prováděná v Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre v NewYorku prokázala, že pooperační protonová terapie je dobře tolerovatelná. Současně má přijatelnou akutní kožní toxicitu a vynikající pokrytí cílového objemu. Dávky záření na důležité citlivé orgány (srdce, plíce a druhý prs) byly prokazatelně nižší, než lze očekávat od běžné fotonové radioterapie.

Výsledky studií prokazují účinnost protonové léčby

Dosavadní publikované výsledky studií dokazují, že protonová terapie je v léčbě rakoviny prsu vhodnou metodou, která ve srovnání s technikami moderní fotonové radioterapie dosahuje stejného nebo lepšího pokrytí cílové oblasti, ale především významně snižuje dávky záření na srdce, věnčité tepny a plíce.

Chcete více informací o léčbě rakoviny prsu?

‹ Zpět

Prsa

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde